Vážení zákazníci, těší nás váš zájem o naše modernizované webové stránky a věříme, že se vám zalíbily. Pokud byste však objevili něco, co by bylo ještě z vašeho hlediska dobré vylepšit, napište nám o tom. Vašeho názoru si vážíme a doufáme, že s vaší pomocí vytvoříme z našich stránek prostor, kam se budete rádi vracet. Předem vám děkujeme.

Veterinární centrum s.r.o.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ujednání

1.1 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené za podmínek dále uvedených mezi společností Veterinární centrum s.r.o. (dále jen „prodávající") a spotřebitelem (dále jen „kupující"). Je-li kupujícím zboží jiná osoba než spotřebitel, nepoužijí se ustanovení čl. 7.1.4, 7.1.5 a 7.1.7 a dále čl. 8 obchodních podmínek. V případě, že kupujícím je právnická osoba, nepoužije se rovněž čl. 9 obchodních podmínek.

1.2 Prodávajícím níže uvedeného zboží je obchodní společnost Veterinární centrum s.r.o. se sídlem Sušice III, Hájkova 109, okres Klatovy, PSČ 342 01, IČ: 49192175, DIČ: CZ49192175, tel. +420 376 524 332, e-mail: info@zoo-veterina.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 3998. Poštovní adresa pro doručování písemností prodávajícímu je shodná s adresou uvedenou v předchozí větě.

1.3 Právní vztahy vyplývající kupujícímu a prodávajícímu z prodeje a koupě zboží (kupní smlouva) se řídí občanským zákoníkem a dále těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP").

1.4 Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

1.5 Každá smluvní strana hradí ze svého náklady, které jí vznikly použitím příslušných prostředků komunikace na dálku, jež použila při uzavírání kupní smlouvy.

2. Předmět kupní smlouvy

2.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v množství tam uvedeném. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji na jeho internetové adrese: https://www.zoo-veterina.cz.

2.2 Název a hlavní charakteristika zboží jsou uvedeny slovně (a u většiny zboží i obrazově) u každého jednotlivého výrobku či druhu zboží.

2.3 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se však o vadu zboží).

2.4 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

2.5 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

3. Objednání zboží

3.1 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím formuláře „Objednávka zboží" na internetové adrese uvedené v čl. 2.1. Do formuláře je kupující povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti o své osobě a zvolit způsob dopravy a platby kupní ceny.

3.2 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s OP a souhlasí s nimi.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající písemně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se nepovažuje za přijetí (potvrzení) objednávky.

3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

3.5 Ustanovení čl. 3.1 až 3.4 se přiměřeně vztahují i na objednávky učiněné e-mailem nebo telefonicky.

4. Kupní cena

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Tato kupní cena je vždy uvedena v potvrzení objednávky dle čl. 3.3 OP. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

4.2 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit:
a) poštovné (náklady na dopravu zboží) ve výši 99,- Kč včetně DPH, nejde-li o případ uvedený v písm. b),
b) poštovné (náklady na dopravu zboží), jehož výše bude zákazníkovi sdělena před odesláním zboží, jde-li o objemnější zásilku anebo nachází-li se místo dodání zboží mimo území České republiky. Nebude-li výše poštovného v daném případě odsouhlasena zákazníkem do 2 pracovních dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
c) doběrečné ve výši uvedené na internetových stránkách prodávajícího u konkrétního druhu dopravy zboží. V doběrečném je již zahrnuto poštovné, není-li na internetových stránkách prodávajícího u konkrétního druhu dopravy uvedeno jinak.

4.3 Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

4.4 Daň z přidané hodnoty v zákonné výši je již zahrnuta v kupní ceně uvedené u každého zboží na internetových stránkách prodávajícího.

4.5 Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. OP.

5. Dodací podmínky

5.1 Místo plnění a místo dodání
5.1.1 Místem plnění je sídlo prodávajícího, v němž prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.
5.1.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři dle čl. 3.1.

5.2 Způsob dopravy
5.2.1 Není-li sjednán osobní odběr zboží v některé z provozoven prodávajícího, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiného přepravce, jehož název je uveden na internetových stránkách prodávajícího, přičemž osobu přepravce si kupující sám zvolí.

5.3 Dodací lhůta
5.3.1 Dodací lhůta je závislá na objednaném druhu a množství zboží a na zvoleném způsobu platby kupní ceny.
5.3.2 Dodací lhůta počíná běžet od dne uzavření kupní smlouvy (článek 3.3, 3.4 OP), má-li být kupní cena placena v hotovosti dle čl. 6.1.1 písm. a) OP. V případě, že má být kupní cena placena na účet prodávajícího dle čl. 6.1.1 písm. b) OP, počne dodací lhůta běžet až ode dne následujícího po dni zaplacení kupní ceny.
5.3.3 Je-li objednané zboží skladem, je prodávající povinen jej předat k přepravě do 2 pracovních dnů.
5.3.4 Není-li objednané zboží skladem anebo není možné jej z jiného důvodu předat k přepravě do 2 pracovních dnů, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a sdělit mu náhradní termín dodání zboží, příp. mu nabídnout jiné zboží, srovnatelné se zbožím objednaným. Nesdělí-li kupující prodávajícímu do 3 dnů ode dne doručení oznámení, že z tohoto důvodu odstupuje od kupní smlouvy, platí, že s náhradním termínem dodání souhlasí. Nebude-li zboží dodáno ani v náhradním termínu, je kterákoliv smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1 Způsob zaplacení kupní ceny
6.1.1 Kupní cenu je kupující povinen zaplatit některým z těchto způsobů:
a) v hotovosti, a to při platbě na dobírku přepravci zboží (České poště s.p.) anebo prodávajícímu při osobním odběru zboží v některé z jeho provozoven, nebo
b) bezhotovostním převodem nebo vkladem hotovosti na účet prodávajícího číslo 206028287/0300 u ČSOB a.s., přičemž jako variabilní symbol uvede číslo objednávky.
6.1.2 Způsob zaplacení kupní ceny určuje kupující v objednávce zboží.

6.2 Splatnost kupní ceny
6.2.1 Je-li kupní cena placena v hotovosti dle čl. 6.1.1 písm. a) OP, je splatná při předání zboží kupujícímu.
6.2.2 Je-li kupní cena placena na účet prodávajícího dle čl. 6.1.1 písm. b) OP, je splatná do 5 dnů ode dne, kdy kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky dle čl. 3.3 OP. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7. Odpovědnost za vady zboží

7.1 Předání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží, záruka
7.1.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listu, příp. jiném dokladu. Tím není dotčena povinnost uvedená v čl. 7.2.1 OP. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
7.1.2 Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží (nebezpečí škody na zboží).
7.1.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží za podmínky, že před převzetím zboží již byla zcela zaplacena kupní cena.
7.1.4 Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruční doba činí u krmiv 3 týdny, u zvířat 6 týdnů a u ostatního zboží 24 měsíců; je-li však na obalu zboží uvedena expirační lhůta, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
7.1.5 Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
7.1.6 Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytnou z jiných příčin nežli následkem porušení povinnosti prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu bez vad. Jedná se např. o vady, které vzniknou v důsledku zásahu kupujícího (neodborného či nešetrného zacházení se zbožím apod.), vady vzniklé použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, vady vzniklé mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnou událostí (úderem blesku, ohněm, vodou apod.) a vady vzniklé poškozením, ztrátou nebo odcizením zboží v době, kdy kupující nesl nebezpečí škody na zboží (při přepravě reklamovaného zboží apod.).
7.1.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.2 Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží
7.2.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po jeho převzetí. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu vzniklou porušením této povinnosti. Totéž platí i v případě, kdy kupující zjistí jakékoliv závady na zboží po otevření zásilky, ve které bylo přepravováno. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je oprávněn převzetí zboží odmítnout a je povinen uplatnit reklamaci u přepravce a neprodleně o tom vyrozumět prodávajícího a poskytnout mu potřebnou součinnost.
7.2.2 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat popis vady a příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží v odpovídajícím obalu a přiložit k němu kopii faktury.
7.2.3 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené v čl. 1.2 OP.
7.2.4 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.
7.2.5 Přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího zajišťuje kupující na své náklady. V případě oprávněné reklamace zaplatí prodávající kupujícímu tyto náklady po předložení dokladu o zaplacení přepravy.
7.2.6 Nepřevezme-li kupující zboží z jiných důvodů než jsou uvedeny v čl. 7.2.1 anebo bez udání důvodu, je povinen nahradit prodávajícímu částku 300,- Kč, která představuje škodu, která tím prodávajícímu vznikla a která spočívá zejména v nákladech spojených s vrácením zboží zpět prodávajícímu a v ušlém zisku. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
8.2 Ustanovení článku 8.1 OP se nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
8.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí mít všechny náležitosti právního jednání, přičemž kupující není povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
8.4 Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, tj.:
a) prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal a dále nákladů spojených s vrácením zboží, a to stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a
b) kupující je povinen vrátit prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
8.5 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
9.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy a právních povinností, které se na prodávajícího vztahují, a budou použity pouze pro tyto potřeby a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě nebo jinak zneužity. Při zpracování osobních údajů kupujícího je prodávající povinen řídit se příslušnými právními předpisy.
9.3 Bližší informace o získání osobních údajů a jejich zpracování, jakož i o právech kupujícího s tím souvisejících, budou kupujícímu zaslány e-mailem bez odkladu po uzavření kupní smlouvy.
9.4 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Prodávající informuje kupujícího o tom, že v případě spotřebitelského sporu je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI), která je věcně příslušným subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR), a to na internetové adrese www.coi.cz. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.
10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.5.2018 a zcela nahrazují obchodní podmínky platné od 1.1.2013.